Απευθύνεται σε Ελεύθ. Επαγγελματίες-Επιτηδευματίες και Προσωπικές Εταιρίες (ΟΕ, ΕΕ) και αφορά: τη σύνταξη του Βιβλίου Εσόδων & Εξόδων και του Βιβλίου Απογραφών κ.τ.λ..
 
Απευθύνεται σε Ελεύθ. Επαγγελματίες-Επιτηδευματίες και Προσωπικές Εταιρίες (ΟΕ, ΕΕ) και αφορά υπηρεσίες όπως: σύνταξη και υποβολή της Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α., σύνταξη και υποβολή Εντύπων Ε1 και Ε3 κ.τ.λ.
 
Απευθύνεται σε Ελεύθ. Επαγγελματίες-Επιτηδευματίες, Προσωπικές Εταιρίες (ΟΕ, ΕΕ) και Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) και αφορά τη σύνταξη όλων των μισθολογικών καταστάσεων με τις παρακρατήσεις και τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών.