Όροι Χρήσης

Υπηρεσίες

Μέσω του δικτυακού τόπου vaccountant.gr, εφεξής αναφερόμενου ως «Ιστότοπος» (“Website”), η εταιρεία – δικαιούχος «Virtual Accountant Moν.ΙΚΕ», στο εξής η «Εταιρεία», παρέχει λογιστικές & φοροτεχνικές υπηρεσίες καθώς επίσης και υπηρεσίες λογιστικών & φοροτεχνικών συμβουλών. Η Εταιρεία μέσω του Ιστοτόπου/Εφαρμογής παρουσιάζει στον χρήστη όλες εκείνες τις λογιστικές & φολορογικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των λογιστικών & φορολογικών ζητημάτων, φυσικών προσώπων, επιτηδευματιών ή επιχειρήσεων, καθώς και άλλες υπηρεσίες συναφείς ή παρεπόμενες με τα παραπάνω, ή οποιοδήποτε μέρος των ανωτέρω υπηρεσιών.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, δημιουργώντας τον δικό του προσωπικό λογαριασμό, να καταχωρίζει στην εφαρμογή τα λογιστικά & φορολογικά του στοιχεία, να ανατρέχει οποτεδήποτε σε αυτά και να λαμβάνει ενημέρωση σχετικά με τον υπολογισμό των φορολογικών του υποχρεώσεων βάσει των καταχωρισθέντων στοιχείων. Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες προς τον χρήστη (εφεξής, οι "Υπηρεσίες"), παρέχονται έναντι του εκάστοτε αναγραφόμενου τιμήματος.

Χρήστες

Χρήστης του ιστοτόπου είναι κάθε επισκέπτης που αποκτά ή μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον ιστότοπο ή οποιοδήποτε μέρος αυτού κατόπιν εγγραφής του & δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού. Κατόπιν αυτού, με την απόκτηση προσωπικών κωδικών ο χρήστης έχει πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου.

Αποδοχή των όρων

Όροι Χρήσης είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν, οι οποίοι αποτελούν τους όρους της πρόσβασης στον ιστότοπο από οποιοδήποτε πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο. Με την με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στον Ιστότοπο, ο χρήστης συμφωνεί ότι δεσμεύεται από τους παρόντες όρους χρήσης, όπως ορίζονται στο παρόν, καθώς και από της ισχύουσα νομοθεσία, και τους εκάστοτε ισχύοντες τοπικούς νόμους. Σε κάθε περίπτωση, για την πρόσβαση στον ιστότοπο και την δέσμευση από του όρους χρήσης αυτής ο χρήσης θα πρέπει να έχει την νόμιμη ηλικία. Οι όροι ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες καθώς και ως προς το σύνολο του περιεχομένου του ιστοτόπου, όπως μπορεί αυτά να τροποποιούνται από καιρό σε καιρό από την Εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς υποχρέωση προηγούμενης σχετικής προειδοποίησης των χρηστών.

Εγγραφή

Για την εγγραφή του χρήστη στον ιστότοπο, ήτοι την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, θα πρέπει να συμπληρώνονται από αυτόν τα υποχρεωτικά πεδία στην αντίστοιχη φόρμα.

Υποχρεώσεις των Χρηστών
 1. Ο χρήστης υποχρεούται να τηρεί εμπιστευτικότητα και να μην αποκαλύπτει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την εγγραφή του και τον προσωπικό του λογαριασμό στον ιστότοπο, όπως τους κωδικούς πρόσβασης, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που έχει καταχωρίσει.
 2. Κάθε χρήστης συμφωνεί ότι η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη από οποιαδήποτε ενέργεια και σχετικά με οποιαδήποτε διαφορά ή αξιώσεις, ζημίες, δικαιώματα, πρόστιμα, έξοδα, εισφορές, φόρους, δασμούς, ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση από οποιονδήποτε τρίτο και / ή αρχή που προκύπτουν από ή σχετικά με την χρήση του ιστοτόπου ή την χρήση οποιαδήποτε υπηρεσίας ή οικονομικού πακέτου που παρουσιάζεται στον ιστότοπο ή υιοθέτηση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου από την Εταιρεία ή οποιοδήποτε μέρος ή προστηθέντα αυτής.
 3. Στην περίπτωση δε που οποιοσδήποτε τρίτος εγείρει οποιαδήποτε αξίωση στο μέλλον κατά της Εταιρείας για τους ανωτέρω λόγους ή οποιονδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την χρήση του ιστοτόπου, ο χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την εταιρεία κατά το ποσό της θετικής ζημίας της και της τυχόν απώλειας κερδών και εν γένει για κάθε ζημία που προκαλείται σε αυτή και τον ιστότοπό της από πράξεις ή παραλείψεις ή άρνηση συμμόρφωσης με τους παρόντες όρους χρήσης. Οι δε ως άνω αξιώσεις της Εταιρείας κατά οποιουδήποτε Χρήστη για οποιονδήποτε λόγο, και πέραν των ανωτέρω αναφερομένων λόγων, περιγράφονται ανωτέρω ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς.
 4. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης ή/και οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις.
 5. Κάθε χρήστης ευθύνεται για το περιεχόμενο, την αλήθεια και την ακρίβεια των στοιχείων που δημοσιεύει αυτός στον Ιστότοπο.
 6. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση και αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί τον ιστότοπο για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι ή δύναται να θεωρηθεί παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, ή αποτελεί εμπιστευτική πληροφορία, παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο.
Δικαιώματα που χορηγήθηκαν στην εταιρεία

 1. Οι χρήστες συμφωνούν ότι με την εγγραφή τους στον ιστότοπο, και χωρίς ανάγκη παροχής περαιτέρω άδειας προς την Εταιρεία ή προηγούμενης ειδοποίησής τους από την τελευταία, ή δικού τους αιτήματος, συμφωνούν και αποδέχονται να λαμβάνουν μέσω του ιστοτόπου (online) ή μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) πληροφορίες με περιεχόμενο ενημερωτικό σχετικά με την υποβολή των αντίστοιχων δηλώσεων. Συμφωνείται δε ότι θεωρείται ότι ο χρήστης έχει λάβει όλα τα μηνύματα τα οποία αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), την οποία ο ίδιος δηλώνει κατά την διαδικασία εγγραφής του στον ιστότοπο.
 2. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να αρνηθεί την πρόσβαση στον ιστότοπο καθώς και να διαγράφει οποιονδήποτε εγγεγραμμένο χρήστη της για οποιονδήποτε λόγο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
 3. Με την υποβολή στον ιστότοπο των ζητούμενων πληροφοριών και στοιχείων από τον χρήστη, ο χρήστης παρέχει στην Εταιρεία την άδεια συλλογής και χρήσης του συγκεκριμένου περιεχομένου αποκλειστικά για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών ως αυτές περιγράφονται στην εφαρμογή. Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει και να αποθηκεύσει το περιεχόμενο, αλλά μόνο προς τον σκοπό της λειτουργίας και των υπηρεσιών της αποκλειστικά προς τον συγκεκριμένο χρήστη ο οποίος διενεργεί την συγκεκριμένη καταχώριση. Ο χρήστης συμφωνεί και δηλώνει ότι για το ανωτέρω περιεχόμενο, η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να καταβάλει οποιαδήποτε αμοιβή.
 4. Η καταχώρηση των παραστατικών εσόδων & εξόδων καθώς και των λοιπών πληροφοριακών στοιχείων στην εφαρμογή, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης στο TAXIS.
 5. Η αποστολή (μέσω scan) των παραστατικών εσόδων & εξόδων καθώς & των λοιπών πληροφοριακών στοιχείων στην εφαρμογή, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί δέκα (15) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης στο TAXIS
 6. Η επιλογή υπηρεσιών από τον χρήστη και η ολοκλήρωση της πληρωμής τους συνιστά, υπό τις παραπάνω προυποθέσεις, αδιαμφισβήτητη υποχρέωση της εταιρείας να τις εκπληρώσει. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την μη παροχή των υπηρεσιών αυτών και την επιστροφή των χρημάτων του αυτό δεν καθίσταται δυνατό εφόσον έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή. Η Εταιρεία θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της παρέχοντας την/τις αντιστοιχες υπηρεσίες σύμφωνα με την/τις αντίστοιχες εντολές του χρήστη.
Αποποίηση ευθυνών

 1. Η εταιρεία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για την ορθότητα, συνέπεια, αλήθεια, ακρίβεια, πιθανά ανακριβή αποτελέσματα, συνέπειες ή την αξιοπιστία της χρήσης των πληροφοριών, στοιχείων ή παραστατικών τα οποία ο ίδιος ο χρήστης έχει καταχωρίσει, ή άλλων σχετικών θεμάτων ή προϊόντων ή υπηρεσιών που παρουσιάζονται ή/και παρέχονται από άλλες ιστοσελίδες (sites) τρίτων οι οποίες είναι προσβάσιμες ως συνδεδεμένες (links) με τον ιστότοπο της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν υποστηρίζει ούτε εγγυάται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες οποιουδήποτε τρίτου, τα οποία διαφημίζονται στον ιστότοπο ή προβάλλονται από άλλες ιστοσελίδες προσβάσιμες από τον ιστότοπο της Εταιρείας με σχετική σύνδεση (link) και η Εταιρεία δεν είναι πράκτορας ή μεσίτης ή άλλως υπεύθυνη για τις δραστηριότητες, το περιεχόμενο, τα αποτελέσματα, τις συνέπειες ή απλώς τις πολιτικές των τρίτων αυτών ιστοσελίδων. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες και οποιοσδήποτε όρος αυτών, οι τιμές, τα χαρακτηριστικά και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που παρουσιάζεται από οποιονδήποτε διαφημιστή ή άλλο τρίτο μέρος στον ιστότοπο είναι πραγματικά ή κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται ή για την κάλυψη κάθε ανάγκης κάθε χρήστη, και ούτε ότι οι όροι που προσφέρονται, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης αποδεχθεί μία οποιαδήποτε προσφορά, είναι οι ευνοϊκότεροι και οι τιμές που διατίθενται στην αγορά είναι οι χαμηλότερες.
 2. Τα στοιχεία που προβάλλονται στον ιστότοπο, μπορεί να περιέχουν τεχνικά, τυπογραφικά, φωτογραφικά ή οποιουδήποτε άλλου είδους σφάλματα. Η Εταιρεία μπορεί να κάνει αλλαγές σε οποιαδήποτε ή και σε όλα τα στοιχεία που περιέχονται στον ιστότοπο αυτής ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και δεν δεσμεύεται να ενημερώνει και να επικαιροποιεί τα στοιχεία αυτά ούτε να ενημερώνει τους χρήστες για οποιανδήποτε μεταβολή.
 3. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν δυσλειτουργία ή πλήρη αναστολή της λειτουργίας του ιστοτόπου, για οποιαδήποτε σφάλματα κατά την μεταφορά, καταχώριση ή αποθήκευση δεδομένων, απώλεια δεδομένων, παραβιάσεις της ασφάλειας ή την αδυναμία πρόσβασης στην υπηρεσία ή ιούς ή άλλα επιζήμια γεγονότα.
 4. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία του ιστοτόπου ή να καταργήσει οποιοδήποτε μέρος αυτού για οποιονδήποτε λόγο κατά την απόλυτη κρίση της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 5. Η απώλεια των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα, προκειμένου να γίνει η ακύρωσή τους και να σας αποσταλούν νέοι κωδικοί. Η εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την καταχώρηση, με οποιονδήποτε, παραστατικών και λοιπών στοιχείων που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
 6. Σε περίπτωση απώλειας των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή εν αγνοία του χρήστη η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν καταχωρήσεις ή οποιουδήποτε είδους παρεμβάσεις στην μερίδα του.
Περιορισμοί

 1. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια κέρδους ή διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υπηρεσιών που προβάλλονται στον ιστότοπο.
 2. Οποιεσδήποτε συμφωνίες συνήφθησαν από τον χρήστη με τρίτο ως αποτέλεσμα ή σε σχέση ή σε συνάφεια με τον ιστότοπο ή σε συνάφεια ή εξ αφορμής ή βάσει σχετικής πληροφόρησης μέσω αυτού, ή οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες, νομίμως δεσμεύουν και αφορούν μόνο τα συμβαλλόμενα μέρη τους ανεξάρτητα από το αν αυτά τα μέρη είναι χρήστες και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με αυτές. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν θεωρείται ότι παρεμβαίνει, ούτε μεσολαβεί, ούτε συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις ούτε σε συναλλαγές ή διαφορές που απορρέουν από τις συμφωνίες αυτές. Τίποτα σε αυτούς τους Όρους Χρήσης ή στον ιστότοπο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά ούτε ότι δημιουργεί οποιαδήποτε άλλη σχέση μεταξύ των μερών, ήτοι του χρήστη και της Εταιρείας, εκτός από τη λειτουργία του ιστοτόπου. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη και με κανένα τρόπο δεν συνδέεται με την σύνταξη, την κατάρτιση και την εκτέλεση των εν λόγω συμφωνιών ούτε με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή ενέργεια σχετικά με αυτές.
 3. Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να εξετάζει και να ελέγχει τα στοιχεία που παρέχονται από τους χρήστες και τα μηνύματα που ανταλλάσσονται μεταξύ χρηστών και ως εκ τούτου δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την αλήθεια και την ακρίβεια, το γράμμα, την διαμόρφωση, την προέλευση, την ποιότητα, τη νομιμότητα οποιασδήποτε πληροφορίας ή εικόνων ή άλλων στοιχείων που παρέχονται από τον Χρήστη. Ωστόσο, εάν γνωστοποιηθεί εγγράφως και επωνύμως στην Εταιρεία ότι χρήστης έχει δημοσιεύσει στον ιστότοπο προσβλητικό ή δυσφημιστικό ή παράνομο ή αντίθετο προς τα χρηστά ήθη υλικό ή ακατάλληλες εκφράσεις ή προσβάλει με οποιαδήποτε καταχώρισή του δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, η εταιρεία δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς καμία αιτιολογία να διαγράψει ή να μην διαγράψει την συγκεκριμένη καταχώριση του χρήστη ή/ και να διακόψει ή να μην διακόψει την πρόσβαση αυτού καταργώντας τον λογαριασμό του ή να χρησιμοποιήσει κάθε άλλο μέτρο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και αναιτιολογήτως για την αποτροπή της δημιουργίας λογαριασμού από τον συγκεκριμένο χρήστη στο μέλλον ή για την εν γένει αποτροπή της πρόσβασης του ιστότοπου από τον συγκεκριμένο χρήστη. Στις ανωτέρω περιπτώσεις υπεύθυνος έναντι του προσβληθέντος τρίτου είναι μόνο ο χρήστης ο οποίος προέβη στην καταχώριση και καμία ευθύνη δεν φέρει η Εταιρεία.
Σύνδεσμοι (links)

Ο ιστότοπος περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Ρητά ορίζεται ότι η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διάταξη ή το περιεχόμενο των σελίδων τρίτων παρόχων, και συνεπώς η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, την αλήθεια, την ποιότητα και την αξιοπιστία των πληροφοριών που φιλοξενούνται σε αυτές τις περιοχές, ούτε για οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα που σχετίζεται με τα παραπάνω links. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν σημαίνει υποστήριξη από την Εταιρεία του χώρου. Η χρήση οποιουδήποτε συνδεδεμένου δικτυακού τόπου είναι ευθύνη του ιδίου του χρήστη.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο, που περιλαμβάνουν ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς κείμενα, γραφικά, εικόνες, λογότυπα, λογισμικό και κάθε είδους περιεχόμενο ή άλλο υλικό, προστατεύονται από την νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, εκμετάλλευση και κάθε συναφή ενέργεια πάνω στα ανωτέρω στοιχεία, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του ιστοτόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας καθώς και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως αυτό ισχύει, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των πληροφοριών που σχετίζονται με οποιονδήποτε χρήστη, αν η εταιρεία δεν έχει παραβιάσει σκόπιμα και εν γνώσει της οποιαδήποτε διάταξη της ανωτέρω νομοθεσίας. H Εταιρεία συλλέγει κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία οι ίδιοι οι χρήστες καταχωρίζουν εκουσίως στον ιστότοπο δίδοντας με την καταχώριση αυτή την συγκατάθεσή τους προς επεξεργασία, και επεξεργάζεται τα απαραίτητα μόνο προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς και τις υπηρεσίες της, όπως τα έχει ανωτέρω γνωστοποιήσει. Η Εταιρεία θα διατηρεί τα δεδομένα που αφορούν στοιχεία, παραστατικά, διάφορα δικαιολογητικά και συμβόλαια μόνο για τη χρονική διάρκεια που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους. Όλα τα υπόλοιπα δεδομένα διατηρούνται μόνο για όσο χρόνο ο χρήστης διατηρεί τον λογαριασμό του στον ιστότοπο. Τα καταχωρισθέντα από τον χρήστη δεδομένα διαγράφονται αμέσως μόλις διαγραφεί ο λογαριασμός του. Η εταιρεία δεν θα γνωστοποιεί τα οποιαδήποτε δεδομένα καταχωρίζει ο χρήστης σε οποιονδήποτε τρίτο. Επίσης, η Εταιρεία οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Χρήση Cookies

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση Cookies προκειμένου να διακρίνει τον χρήστη. Cookies είναι τα αρχεία στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη τα οποία χρησιμοποιούνται προκειμένου να επιτυγχάνεται η πρόσβαση του χρήστη στο Διαδίκτυο (internet) και η εκτέλεση διαδραστικών υπηρεσιών. Οι χρήστες δύνανται με δική τους ευθύνη, μέσα και δαπάνη να ρυθμίσουν τον υπολογιστή τους ώστε να τους προειδοποιεί η να απαγορεύει την χρήση των cookies. Στην τελευταία περίπτωση ο χρήστης δεν δύναται να έχει πλήρη πρόσβαση στον ιστότοπο.

Τροποποιήσεις

Η εταιρεία μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να αναθεωρεί τους παρόντες όρους χρήσης για τον ιστότοπό της, ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες οφείλουν να ελέγχουν τακτικά τους όρους αυτούς για τυχόν τροποποιήσεις ή νέες εκδόσεις, καθώς δεν υπάρχει καμία υποχρέωση ή ευθύνη της Εταιρείας να κοινοποιεί οιαδήποτε τέτοια τροποποίηση των χρηστών, και σε κάθε περίπτωση όλοι οι χρήστες θεωρείται ότι έχουν ενεργήσει με αυτόν τον τρόπο, όσον αφορά σε οποιαδήποτε τροποποίηση.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια

Κάθε διεκδίκηση που σχετίζεται με τον ιστότοπο της Εταιρείας, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς σχετικά με το κύρος, την ερμηνεία, την εκτέλεση των όρων χρήσης ή τη λύση, θα διέπονται από την Ελληνική νομοθεσία και αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια θα είναι, κατά την συμφωνία των μερών, τα δικαστήρια των Αθηνών.

Διάφορα

 1. Εάν οποιοσδήποτε όρος χρήσης ή μέρος αυτού κριθεί στο μέλλον ως μη νόμιμος ή καταχρηστικός, σε καμία περίπτωση δεν συμπαρασύρει σε ακυρότητα και τους λοιπούς όρους χρήσης, οι οποίοι στην περίπτωση αυτή θα παραμένουν έγκυροι και ισχυροί και νομικώς δεσμευτικοί, και μόνο το μέρος τους το οποίο ήθελε κριθεί άκυρο θα πρέπει να διαγραφεί.
 2. Σε περίπτωση που η Εταιρεία καθυστερήσει στην άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της από οποιονδήποτε όρο χρήσης, αυτό δεν συνεπάγεται παραίτησή της από το σχετικό δικαίωμα, και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει την άσκησή του σε οποιονδήποτε μεταγενέστερο χρόνο.