Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες για Κεφαλαιουχικές Επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ)

  • Συμβουλευτική & καθοδήγηση για την σύσταση νέας εταιρίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες σας.

  • 'Αμεση Πληροφόρηση & συνεργασία σχετικά με την εγκατάσταση του λογιστικού σας προγράμματος. Καταχώρηση όλων των απαραίτητων λογαριασμών του λογιστικού σχεδίου και δημιουργία γέφυρας μεταξύ εμπορικής διαχείρισης και λογιστικής όπου είναι απαραίτητο.

  • Επεξεργασία & καταχώρηση χρεωστικών λογαριασμών. Συμφωνία ταμείου εισπρακτέων & πελατών σε μηνιαία βάση.

  • Καταχώρηση & Επεξεργασία πιστωτικών λογαριασμών. 'Ελεγχος & συμφωνία πληρωτέων, προκαταβολών και προμηθευτών σε μηνιαία βάση.

  • 'Ελεγχος & συμφωνία όλων των τραπεζικών λογαριασμών (όψεως & δανειακών) καθώς και των πιστωτικών καρτών σε μηνιαία βάση.

  • 'Εκδοση όλων των αναλυτικών καταστάσεων μισθοδοσίας με τις παρακρατήσεις και τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών.

  • 'Εκδοση Οικονομικών καταστάσεων & Financial Reports σύμφωνα με τις ανάγκες τις επιχείρησής σας.

  • Διαρκής ενημέρωση γύρω από τις αλλαγές στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και τα νέα δεδομένα όπως διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της επιχείρησής σας.